A Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési SzabályzataAz 1995. május 2-i Szabályzatnak az 1998. június 15-i és 1998. szeptember 17-i 2001. január 15-i, 2004. szeptember 1-i, 2009. szeptember 1-i, és 2011. október 1-i módosítással egybeszerkesztett szövege

I §.

1. Szervezeti és Működési Szabályzatunk (a továbbiakban: SZMSZ) jogszabályi alapjai:
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a továbbiakban KT),
a 11/1994. MKM. sz. rendelete és a 16/1998. MKM. sz. rendelet.

2. A Mohácsi Zeneiskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó jelen szabályzatot az igazgató előterjesztésére a nevelőtestület 1995. május hó 4-én nyílt szavazással fogadta el. A módosítás elfogadásának dátumai: 1998. június 15. és 1998. szeptember 17. és 2001. január 15. 2004. szeptember 1., 2009. szeptember 1.
A szavazás előtt egyetértési jogot gyakorolt:
a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének helyi csoportja
a Közalkalmazotti Tanács
a Szülői Munkaközösség Választmánya.

3. Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya:
Az SZMSZ és a mellékletét képező belső szabályzatok, munkaköri leírások és igazgatói utasítások az iskola valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényűek.
Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.
II §.

Az intézmény neve: Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
székhelye: 7700 Mohács, Vörösmarty u. 3.
Telephelye: Mohács Térségi ÁMK – Mohács, Park u.1.
Mohács Térségi ÁMK– Mohács, Brodarics tér 2.
Mohács Térségi ÁMK Sátorhelyi Tag Általános Iskola és Óvodája – Sátorhely, Várudvar 16.
Gárdonyi Géza Általános Iskola – Lippó, Ifjúság u.1.
típusa: Alapfokú művészetoktatási intézmény
alapító és fenntartó szerve: Mohács Város Önkormányzata
az Alapító Okirat száma és kelte: 88/2011. 05. 27.
feladata: Az Alapító Okirat szerint.
képzési formák: egyéni, kiscsoportos, csoportos oktatás.

Hangszerek, tantárgyak az Alapító Okirat alapján:
2011/2012-es tanévtől kimenő rendszerben
Zeneművészeti ág
hegedű fuvola harsona
mélyhegedű oboa tuba
gordonka klarinét kürt
gordon fagott tenorkürt
zongora szaxofon baritonkürt
gitár trombita magánének
furulya ütőhangszer harmonika
népi ének

Hangszeres, magánének és zenei elméleti képzés
Kamarazenei, zeneirodalmi, kórus és zenekari oktatás

Balett, modern kortárstánc, társastánc, néptánc, népijáték-néptánc.
Képző- és iparművészeti ág

Képzőművészet: Grafika, festészet, szobrászat.
Média: Fotó-video
Iparművészet: Bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia, kézműves, makett és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
Színművészet-bábművészet: drámajáték-színjáték, bábjáték, bábmozgatás, bábkészítés.

A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben

Zeneművészeti ág
A) Klasszikus zene
Fafúvós tanszak:
Tantárgyak: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott
Rézfúvós tanszak:
Tantárgyak: kürt, tenor-bariton, trombita, harsona, tuba
Akkordikus tanszak:
Tantárgyak: gitár, ütő, harmonika
Billentyűs tanszak:
Tantárgy : zongora
Vonós tanszak:
Tantárgyak: hegedű, brácsa, gordonka, gordon
Vokális tanszak:
Tantárgy: magánének
Zeneismeret tanszak:
Tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom
Kamarazene tanszak:
Fafúvós kamara (tantárgy), Rézfúvós kamara (tantárgy), Vonós kamara (tantárgy), Zenekar (tantárgy), Kórus (tantárgy)
B) Népzene
Vokális tanszak:
Tantárgy: népi ének
Zeneismeret tanszak:
Tantárgyak: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs
Társművészeti ág:
Táncművészeti ág:
Néptánc tanszak, balett tanszak, társastánc tanszak, moderntánc tanszak, kortárstánc tanszak
Képző- és iparművészeti ág
Grafika és festészet tanszak, fotó- és filmtanszak, képzőművészeti tanszak, fém- és zománcműves tanszak, környezet- és kézműves kultúra, szobrászat és kerámia tanszak, textil- és bábműves tanszak
Szín- és bábművészeti ág
Színjáték tanszak, bábjáték tanszak
Zenei versenyeket, találkozókat, fesztiválokat rendez, zenei táborokat szervez.

Tevékenységét a mindenkor érvényes törvények és pedagógiai program szerint látja el.

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodó.
Fenntartója: Mohács Város Önkormányzata.
Bélyegzőinek lenyomata:

Használatukra jogosultak: igazgató, igazgató helyettes, iskolatitkár, eseti engedéllyel tanszakvezetők, tanárok.
Az intézmény képviselője a KT. 18. §-a szerint megbízott igazgató.
Fenntartási és működési kiadásait a naptári évre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. Az Alapító Okiratban lefektetett, valamint a fenntartó által elrendelt feladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről a fenntartó gondoskodik.
III §.
Az intézmény vezetése

Az intézmény igazgatója felelős a KT. 54. §-a szerint az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. A dolgozók foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettség betartásával gyakorolja. Az igazgatót, akadályoztatása esetén az igazgató helyettes, annak akadályoztatása esetén az egyik megbízott pedagógus (tanszakvezető) helyettesíti.

Az igazgató feladatai:
a nevelőtestület vezetése
a nevelő és oktató munka irányítása
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése
a költségvetés alapján a működés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása
együttműködés a Közalkalmazotti Tanáccsal, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a szülői szervezettel
ünnepélyek, rendezvények engedélyeztetése, előkészítése és megszervezése
Az igazgató közvetlen munkatársai:
igazgató helyettes
tanszakvezetők
iskolatitkár
Tanszakvezetőket a pedagógusok (tanszak tanárainak) javaslatára az igazgató bízza meg. Feladatuk a tanszak munkájának irányítása, az V. §. 3. pontjában lefektetett feladatok koordinálása.
Az iskolatitkár adminisztratív, részleges gazdasági, valamint szervezési, ügyviteli teendők ellátásával segíti az iskolavezetés munkáját. Munkaköri leírását a melléklet tartalmazza.
Az iskola tevékenységének elsőszámú helyi dokumentuma a Pedagógiai Program. A Pedagógiai Program előkészítését a hatályos törvények és rendelkezések alapján az igazgató a tantestület bevonásával végzi, megszerzi a törvényben előírt testületek egyetértését és, a fenntartó jóváhagyását.

A Pedagógiai Program egy tanévre szóló feladatait a munkaterv rögzíti. Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek ütemezett terve a felelősök megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület készíti el, egységes szerkezetbe foglalása az igazgató feladata. Megfogalmazására a tanévnyitó értekezleten kerül sor, végleges formába öntésének határideje minden év szeptember 30.

7. Az igazgató helyettes feladatai:
Távollétében helyettesíti az igazgatót, szakmai területén segíti az igazgató vezetői tevékenységét.
Átruházott hatáskörben irányítja az alapfokú művészetoktatás pedagógiai, szakmai és igazgatási munkáját.
Feladata az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok /társművészeti ágazatának/ előkészítése, illetve módosítása. Pl. Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend, stb…
Irányítja intézményi szinten az iratkezelést.
Szakmai fórumokon képviseli az intézményt.
Elkészíti elfogadásra a hatáskörébe tartozó alapfokú művészetoktatást ellátó csoportok munkatervét.
A különféle adatokat összegyűjti a statisztikai jelentésekhez, majd az igazgatóval közösen feldolgozza azokat.
Előkészíti és megszervezi a hatáskörébe tartozó csoportok /társművészeti ágazat/ felvételi – alkalmassági vizsgáit (meghallgatásokat), a magasabb évfolyamra történő jelentkezésnél a különbözeti vizsgákat, továbbá az osztályozó és javító vizsgákat.
Kialakítja hatáskörében a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait.
Engedélyezi a tanulók más tanárokhoz való beosztását.
Javaslatot tesz az igazgató részére a felvételi és a tanév végi meghallgatás (vizsga) rendjének meghatározására, a vizsga bizottság összeállítására, a tanulók kérelmére egy vagy több tantárgy követelményeinek, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésének engedélyezésére, valamint egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a tanulói jogviszony megszüntetésére a Kt.75.§-a alapján.
Közreműködik a művészeti alapvizsga és záróvizsga előkészítésében, valamint a vizsgáztatás lebonyolítása során jelentkező feladatokban.
Közvetlen kapcsolatot tart a hatáskörében levő csoportok vezetőivel.
Állandó kapcsolatot tart a médiával.
Pályázati kiírások nyomon követése és előkészítése.

Felelős: az alapfokú művészetoktatás szakmai munkájáért,
az alapfokú művészetoktatás munkatervben meghatározott feladatainak végrehajtásáért, végrehajtatásáért,
az alapfokú művészetoktatás területéről (hatáskörében) készített beszámolók, jelentések, tanügyi nyilvántartások, adatszolgáltatás vezetéséért,
az alapfokú művészetoktatás taneszköz szükségletének biztosításáért, tervek elkészítéséért,
versenyek, bemutatók, kiállítások, előadások szervezéséért, és azok esetleges konferálásáért.
A közművelődési területen végzett feladatai egész éves folyamatos tevékenység:
Kiállítások
Képző- és iparművészeti tárlatok, valamint ismeretterjesztő bemutatók szervezése

Éves kiállítási program megtervezése, összeállítása, költségvetés készítése, a tárlatok megrendezése. Kapcsolattartás a kiállító művészekkel, közösségekkel. Kétévente a Mohácsi Szalon megrendezése, meghatározott időközönként népművészek (pl. busóálarc faragók, fazekasok) pályázati kiállításainak megszervezése és megrendezése.
Ifjúsági bérleti hangversenysorozat

A Nemzeti Filharmónia Kht.-vel együttműködési megállapodás alapján tanévente október és április között 2x3 hangverseny szervezése a város és térsége általános és középiskolásainak. Közönség megszervezése, bérletek értékesítése
Felnőtt színházbérlet

Évadonként október és április között öt színvonalas színházi előadás megszervezése és lebonyolítása, az adott előadásokon szakmai ügyelet biztosítása.
Művészeti csoportok működtetése, menedzselése

BBMK-tól átvett együttesek:
gyermekszínjátszó, ifjúsági fúvószenekar – működtetése, problémáik kezelése, menedzselés.
Az önkormányzati vagyon hasznosítása

Az intézmény nagytermének és szabadtéri színpadának menedzselése, bérleti igénybevételek, rendezvényekkoordinálása. Ügyelet és takarítás megszervezése, biztosítása térítés ellenében. Új bérleti szerződések kidolgozása, büfé megpályáztatása, korrekt bérleti díj tarifák, kedvezmény rendszerek kimunkálása.
Közművelődési tevékenysége során az önkormányzati vagyon rentábilis működtetésére törekszik.

NAGYRENDEZVÉNYEK:

A városi kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a Polgármesteri Hivatal kultúráért felelős referensénekszakmai felügyelete alatt végzi.
Busójárás

A nagyrendezvényhez illeszkedő folklór illetve a témához kapcsolódó képző- és iparművészeti, fotó és dokumentum kiállításokmegszervezése és megrendezése.
A nagyrendezvény programjain résztvevő néptánc és népzenei csoportok meghívása, programjainak összeállítása, műsorok megszerkesztése, konferáló szövegek megírása az együttesek által leadott szövegek alapján.
Nepomuki Szent János ünnepség

Első napi (szombati) program megszervezésében, fúvószenekar műsorának összeállításában, a Duna parti koncert konferálásában való részvétel. A második napon a helyszín (szabadtéri színpad és az udvar) biztosítása a Művészeti Iskolában.
Tamburafesztivál
A fellépő együttesek meghívása, műsorszerkesztés, kapcsolódó kiállítás szervezése, konferálás.
Nemzetközi néptánc fesztivál

Fesztiválon részt vevő együttesek kiválasztása, meghívása, folyamatos kapcsolattartás velük. A Fesztivál programjainak összeállítása, a napi műsorok és konferáló szövegek megszerkesztése, a fesztivál programjain szakmai ügyelet biztosítása.
Csata évfordulós rendezvények

Az augusztus utolsó vasárnap délelőtti Emlékhangverseny és koszorúzási ünnepség műsorának megszervezése, konferálása a Történelmi Emlékparkban.
Augusztus 29-én a II. Lajos Ünnepségen a fúvószenekar közreműködésének biztosítása, konferálás.
Nemzeti és állami ünnepek

Városi ünnepségeken műsor megszervezése, fúvószenekar és a művészeti iskola tagozatairól közreműködők biztosítása a Polgármesteri Hivatal igénye szerint, valamint konferálás.

IV. §.

Az intézmény munkarendje

1. Az oktatásban alkalmazottak körét a KT. 15. §-a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyéb szabályait a KT. 16. és 17. §-a rögzíti.

2. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait az intézmény Kollektív Szerződése tartalmazza, a Munka Törvénykönyve (1992. évi XXIII. törvény) és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

3. Az intézmény dolgozóinak munkarendjét az intézményvezető állapítja meg és a munkaköri leírásban rögzíti.

4. A tanév helyi rendje:
A tanév szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.
A szorgalmi idő a KT. 52. §. /6/ bekezdéssel összhangban 34 hét. A vizsgára bocsátás feltétele 60 tanítási óra.
A szorgalmi idő kezdő és befejező napját a 4/1994. MKM rendelet 2.§ /3/ alapján az évenként a tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet keretei között az igazgató határozza meg.

5. A munkaterv rögzíti:
a tanév feladatait
az ünnepélyek, rendezvények tartalmát és időpontját
a megyei területi, országos, nemzetközi rendezvényeken való részvétel szándékát
a téli és tavaszi szünet kezdő és zárónapjának esetleges módosítását (a fenntartó jóváhagyásával)
a tanítás nélküli munkanapok időpontját és programját
a vizsgák rendjét
a belső szabályzatok esetleges módosítását

6. Az intézmény nyitvatartási rendje: szorgalmi időben 6 órától 20 óra 30 percig. (hétfőtől-péntekig). Szombaton 7 órától 18 óráig.

7. Könyvtár nyitva tartása: Hétfőtől-péntekig 15 órától – 16 óráig
Az igazgató engedélyével a nyitva tartás megváltoztatható.

8. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:
Az intézmény épületének és berendezésének védelméért, állagának megóvásáért
Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért
A takarékos energia felhasználásért
A tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért.

9. Az iskola berendezési tárgyait, eszközeit az épületből kivinni csak az igazgató engedélyével átvételi elismervény ellenében szabad. Az intézménnyel, dolgozókkal, tanulókkal kapcsolatos okirat is csak engedéllyel vihető ki. A dolgozók a szokásos személyes használati tárgyak kivételével tárgyakat az iskolába nem hozhatnak be. A mégis behozott tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget. A tilalom a hangszeres tanárok saját hangszerére csak akkor vonatkozik, ha az iskola megfelelő minőségű bemutató hangszert biztosít.

10. Rendkívüli események: Bombariadó esetén a róla tudomást szerzett tanár a legközelebb elérhető dolgozót végigküldi a tantermeken, és az utcára irányítja a növendékeket, dolgozókat, ez alatt értesíti az igazgatót és a rendőrséget.
Drogárusítás gyanúja esetén az esetről tudomást szerzett tanár azonnal tájékoztatja az igazgatót.

V. §.

A nevelőtestület és a tanszaki munkaközösségek

1. Az intézmény nevelőtestülete:
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége (KT.56.§), nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
Tagjai az intézmény pedagógus munkakört betöltő alkalmazottai. A nevelőtestület határoz nevelési, oktatási kérdésekben az intézmény működésével kapcsolatban, valamint a törvényben, jogszabályban meghatározott egyéb ügyekben. Véleményezési és javaslattételi joga van minden egyéb iskolai kérdésben.
2. Értekezletek: Tanévnyitó
Munkatervi
Tanévzáró
Félévi és év végi osztályozó
Nevelési értekezlet
Rendkívüli értekezlet hívható össze bármely aktuális probléma megtárgyalására igazgatói kezdeményezésre.
Össze kell hívni a rendkívüli értekezletet, ha a nevelőtestület 25 %-a a téma megjelölésével kéri.
Az értekezletről emlékeztető feljegyzés készül.

3. Tanszaki munkaközösségek
A tanszaki munkaközösség azonos, vagy hasonló hangszert, tárgyat tanító tanárok csoportja. Minimális létszáma 3 fő.
A munkaközösség segíti a tanárok egyéni munkáját, és az iskola célkitűzéseinek a megvalósítását saját területén ellenőrzi azok végrehajtását. A munkaközösség saját tagjai közül három évre vezetőt választ. A megbízás korlátlan ideig meghosszabbítható.

A munkaközösségek feladatai:
Egységes követelményrendszert alakítanak ki
Koordinálják a tanszak és a többi csoport munkáját
Figyelemmel kísérik az új módszertani, pedagógiai eredményeket, adaptálják és beépítik munkájukba
Támogatják a pályakezdőket
Szervezik a tanárok önképzését, javaslatot tesznek a továbbképzésben résztvevők személyére, az elvégzendő tanfolyamra
Véleményezik az alkalmazandó pedagógusok pályázatait
Éves tanszaki munkatervet készítenek az iskolai munkatervvel összhangban, versenyeket, találkozókat, tanszaki napokat írnak ki, ezeket megszervezik és lebonyolítják.
Javaslatot tesznek a szakmai beszerzésre, karbantartásra, javításra szolgáló pénz elosztására

4. Az iskola pedagógusai munkájukat a hatályos jogszabályok, a pedagógusok munkaköri leírása, az iskola Pedagógiai Programja, valamint a tanszaki és iskolai munkaterv alapján végzik.

VI. §.

Az intézmény egyéb közösségei, kapcsolattartás
Iskolaközösség: az alkalmazottak, szülők, tanulók összessége
Alkalmazotti közösség: minden közalkalmazott

Az alkalmazotti közösség érdekvédelmét képviseli:
Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezete

Közalkalmazotti Tanács
Szülői közösség(KT.59-61.§): a növendékek szülei jogaik érvényesítésére az iskola munkájának segítésére Szülői Munkaközösséget működtetnek.

Az SZMK dönt saját működési rendjéről, összeállítja munkatervét.
Az SZMK dönt a Zeneiskolás Szülők Országos Szervezetéhez történő csatlakozásról.
Az SZMK munkáját választmány irányítja.
A választmányba minden tanár növendékeinek a szülei 1-1 tagot delegálnak.
A választmány saját tagjai közül választja az elnököt, az alelnököt, a gazdasági felelőst. A választmányt évente legalább 2 alkalommal az igazgató hívja össze.
4. A szülők tájékoztatási formái:
- szóbeli: fogadóóra
- írásbeli: tájékoztató füzet
- szülői értekezlet
A pedagógus legalább havonta érdemjeggyel minősíti a növendék munkáját. Az érdemjegyet be kell írni a tájékoztató füzetbe. Nagyobb növendék esetén a havi osztályzástól el lehet tekinteni.
5. Az iskola Pedagógiai Programját Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét a szülők és tanulók a tanári szoba előtt a folyosón található hirdetőtáblán tekinthetik meg. Kérésre a tanszakvezetők további tájékoztatást adnak.
Ha a Művészeti Iskolának tudomására jut, hogy kiskorú tanulója veszélyeztetett, a főtárgyi tanár az igazgatóval történt egyeztetés után felveszi a kapcsolatot a növendék közismereti iskolájának gyermekvédelmi felelősével. Ha a növendéken látható betegség jelei tapasztalhatók, a tanár értesíti a szülőket és velük egyeztetve az iskolaorvoshoz, vagy a körzeti gyermekorvoshoz küldi, szükség esetén kíséri. A balesetek megelőzése érdekében minden tanár tanév elején felhívja új növendékei figyelmét a baleseti veszélyforrásokra és elkerülésük módjára.
Ha baleset történik, a tantestület elsősegély nyújtására felkészített tagja a sérültet elsősegélyben részesíti, majd orvoshoz küldi, vagy szükség esetén kíséri a növendéket. Súlyosabb esetben a mentőket hívja. A balesetet a 16/1998. sz. KM rendelet 1. sz. mellékletében lefektetettek szerint kell kivizsgálni, nyilvántartani és jelenteni.
6. A Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a tanulók felügyeletét kizárólag a gyermekek órarend szerinti tanóráinak ideje alatt biztosítja. A tanórákon kívül történt rendkívüli eseményekért (pl. baleset) felelősséget az intézmény nem vállal. Ezt a szülők minden tanév elején írásos nyilatkozat aláírásával veszik tudomásul.

VII. §.

A tanulók felvétele, jutalmazása, fegyelmezés, kedvezmények

1. Az iskolába a felvétel jelentkezés, felvételi meghallgatás alapján történik. Más zeneiskolából érvényes bizonyítvánnyal érkező növendéket lehetőleg át kell venni.

2. A felvételi vizsga napja tanítás nélküli munkanap.
Ideje: június hónap. A felvételi meghallgatás követelményeit az iskola köteles nyilvánosságra hozni. A felvételi meghallgatás bizottság előtt történik. A bizottság az iskola tanáraiból áll, tagjait az igazgató bízza meg. A bizottság a meghallgatás eredményeképpen javaslatot tesz a felvételre. Első fokon az igazgató dönt. Az elutasítás ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az Önkormányzat jegyzőjének kell címezni, és a döntés után nyolc napon belül az iskola igazgatójához kell benyújtani.

3. A kiemelkedő tanulók jutalomban részesíthetők. A jutalmakat a tanévzáró ünnepélyen az igazgató nyilvánosan adja át.

4. Fegyelmezés:
Az a tanuló, aki kötelezettségeit enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedésként figyelmeztetésben részesítendő. A figyelmeztetést a tanár a naplóba és a tájékoztató füzetbe írja be. Súlyos fegyelemsértés esetén a tanuló fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A kiszabott büntetésről a nagykorú tanulót illetve a kiskorú tanuló szüleit illetve törvényes képviselőjét írásban ajánlott levél útján az igazgató értesíti. A tanuló fegyelmi és kártérítési felelősségét a KT.76-77§ szabályozza. A fegyelmi büntetések fokozatai:
megrovás
szigorú megrovás
meghatározott kedvezmények csökkentése, illetve megvonása
eltiltás a tanév folytatásától
kizárás az iskolából

5. A tanulói hiányzások igazolásának rendjét a Házirend szabályozza.

6. A rászoruló tanulók – kérvény és jövedelemigazolás alapján – térítési díj kedvezményben részesülhetnek (a vonatkozó önkormányzati rendeletben engedélyezett kereten belül) , illetve részletfizetési lehetőséget kaphatnak. A művészeti iskola dolgozóinak gyermekei szintén kedvezményben részesülhetnek e kereten belül.

VIII.§.

Záró rendelkezések

1. Jelen SZMSZ fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

2. Jelen SZMSZ csak a nevelőtestület elfogadó határozata alapján, az elfogadó közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával módosítható.

3. A további szabályozást önálló szabályzatok tartalmazzák. Ezek az SZMSZ mellékletei.

4. A mellékletben lefektetett szabályzatok a jelen SZMSZ változtatása nélkül is
módosíthatók az érintettek körének egyetértésével.

Mohács, 2011. október 1.

Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése