2018. december 4., kedd

Köszönjük!

A Mohácsi Muzsikáló Fiatalok Alapítvány számlájára ebben az évben 207 582 Ft érkezett a személyi jövedelemadó 1%-aiból. Köszönjük, hogy támogatják iskolánkat, növendékeinket.

2018. december 1., szombat

MOHÁCSI SIKEREK A REGIONÁLIS RÉZFÚVÓS VERSENYEN


November 27-28-án 140 diák részvételével rendezték meg Kaposváron a III. Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Versenyt. A mohácsi Schneider Lakos AMI diákjai kiemelkedő eredményekkel tértek haza a rangos megmérettetésről: egy fődíjal, hat első, négy második, két harmadik helyezéssel és egy különdíjjal. Dobos József, Hahner Róbert és Horesnyi Mónika munkáját tanári különdíjjal ismerték el. Gratulálunk növendékeink, tanáraink sikeréhez! Köszönjük a szülők támogatását!

Vadászkürt II. korcsop.:
Bacher Ármin I hely + Fődíj (Felk. tanár: Dobos József; zong.kis.: Ihász Irén)

Tenorkürt I.korcsop.:
Ruppe Máté I.hely (Felk. tanár: Hahner Róbert; zong. km.: Horesnyi Mónika)

Harsona IV.korcsop.:
Szabó Luca I.hely (Felk. tanár: Hahner Róbert; zong. km.: Horesnyi Mónika)

Tuba Iv. korcsop.:
Hajdu Dániel I.hely (Felk. tanár: Hahner Róbert; zong. km.: Horesnyi Mónika)

Trombita II. korcsop.:
Szilágyi Dusán I.hely (Felk. tanár: Dobos József; zong. km.: Balogh Ildikó)
Staub Csanád II. hely (Felk. tanár: Dobos József; zong. km.: Balogh Ildikó)
Schochter Bálint III.hely (Felk. tanár: Hahner Róbert; zong. km.: Horesnyi Mónika)

Trombita IV. korcsop.:
Kató Máté I.hely (Felk. tanár: Hahner Róbert; zong. km.: Horesnyi Mónika)
Borics Attila II.hely (Felk. tanár: Hahner Róbert; zong. km.: Horesnyi Mónika)
Hahner Máté II.hely (Felk. tanár: Hahner Róbert; zong. km.: Horesnyi Mónika)
Szilágyi András II.hely (Felk. tanár: Hahner Róbert; zong. km.: Horesnyi Mónika)
Illés Krisztián III.hely (Felk. tanár: Hahner Róbert; zong. km.: Horesnyi Mónika)
Huber Balázs Különdíj (Felk. tanár: Hahner Róbert; zong. km.: Horesnyi Mónika)


2018. október 25., csütörtök

ÚJ HANGSZEREK ÉRKEZTEK a SCHNEIDER LAJOS AMI-baEbben a tanévben a Kormány Hangszercsere Programjának keretében a mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola közel 5.000 000 Ft értékben kap új hangszereket. Az első szállítmány szeptember végén érkezett: szaxofonokkal, klarinétokkal, fuvolákkal, elektromos zongorával és bongóval gyarapodott iskolánk hangszerállománya.


ZENEI VILÁGNAPA mohácsi Schneider Lajos AMI növendékei és tanárai a Zene Világnapja alkalmából 9 helyszínen (mohácsi és szajki iskolákban, szociális otthonokban) adott hangversenyt.

A PTE MŰVÉSZETI KARÁNAK "ZENENAPJA" A SCHNEIDER LAJOS AMI-BANMagánének, fuvola, klarinét mesterkurzusok, interaktív hangszerbemutató és kamarazenei koncert részesei lehettünk október 9-én Mohácson a Schneider Lajos AMI-ban, a PTE Művészeti Karának művésztanárai és hallgatói jóvoltából.


"ÉVRE-FORGÓ"2018. 10.13-án a Schneider Lajos AMI-ban a nagysikerű nyári tábor folytatásaként egy hagyományőrző, "őszi kincskereső" délutánra került sor. A nagyszámú lelkesgyereksereg és kísérőik sokféle tevékenységet kipróbálhattak. Zenéltünk, táncoltunk, kukoricát morzsoltunk, szőttünk, barkácsoltunk, játszottunk, jól éreztük magunkat és rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Köszönjük a szervezőknek, a foglalkozást vezető pedagógusoknak, a zenészeknek, a segítőknek és minden résztvevőnek! (Folytatás: decemberben!)


2018. október 16., kedd

2018. szeptember 30., vasárnap

A Zongora Tanszak Kaposváron a Katica Tanyán


A teljes galéria ITT található meg.

"Évre-Forgó" - Meghívó


2018. szeptember 5., szerda

Tanévnyitó - Meghívó


2018. augusztus 26., vasárnap

2018. július 28., szombat

II. Mohácsi Népzenei Tábor


További képek elérhetőek: ITT

2018. július 26., csütörtök

„A CSONTSÍPTÓL AZ ARANYFUVOLÁIG” PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA A SCHNEIDER LAJOS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FUVOLA TANSZAKÁN (NTP-MŰV-17)

A Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete elkötelezett a tehetséggon­do­­zás te­rü­letén. Ezt bizonyítják az utóbbi években sikeresen megvalósított prog­ra­mok, diákjaink és ta­náraink ered­mé­nye­i, a Kiváló Akkreditált Tehetségpont és az Ok­ta­tási Hivatal Bá­zis­in­téz­mé­nye címek el­nye­rése is. Ala­pí­tó tagjai vagyunk a Mohács Tér­­sé­­gi Tehetségpontok Munka­kö­zösségének, tehet­ség­napokat, te­het­séggondozó tá­­bo­­rokat szervezünk, több sikeres pályá­za­ti projektet valósítottunk meg. A 2017/18-as tanévben a Nemzeti Tehetség Program két pá­lyá­zatán is tá­mo­gatást nyertünk.


A Nemzeti Tehetség Program (NTP-MŰV-17) pályá­za­tán, „A csontsíptól az arany fuvoláig” címmel, 850 000 Ft-ot nyert a Schneider Lajos AMI fuvola tanszaka, mely­nek segít­sé­gével a 2017/18-as tanévben egy igen gaz­dag és tar­tal­mas programsorozatot tudtunk megvalósítani. A pályázati pro­jekt egy há­rom­napos táborral indult, 2017 augusztusának végén. Élményekben gazdag, szép na­po­kat töl­tött együtt a tizenhat növendék, és tanáruk Horváth Ildikó. A tanév során a szoros időbe­osz­tás és az egyéni oktatás sajátosságai miatt, kevés idő marad arra, hogy megismerjék egy­mást a tan­szak diákjai, s közösséggé kovácsolódjanak. Ezzel a pályázattal a szakmai felada­to­kon felül, kitűnő le­he­tőség nyílt erre is. A Duna Panzió gyönyörű mediterrán udvara, a házi­gaz­dák vendégszeretete, éj­sza­kánként pedig a kényelmes szobák nyújtottak lehetőséget a pi­he­nésre. A Bajor Söröző figyelmes és gyors kiszolgálása segítette az ízletes ebéd elfogyasz­tá­sát. A város uszodájában frissült fel a csapat, a­hol az ott dolgozók támogatását is élvezték, majd Linder Ildikó, sportedző, vízi zumbája tette felejt­he­tetlenné a délutánt. A tábor, záró­nap­ján Czepf József fuvolatanár kolléga, a hangszer felépítésének rej­tel­meibe kalauzolta a nö­ven­dékeket. Először láthattak a gyerekek, billentyűk nélküli, „meztelen”- fu­vo­lát, amit a fog­lalkozás végén össze is szereltek.

A pályázati összegből egy budapesti, csákvári ta­nul­má­nyi kiránduláson is részt vettünk. Csák­vá­ron Bán György furulyakészítő mesternél jártunk, a­ki egy "fa­da­rabból” varázsolt nekünk hatlyukú kis­fu­volát. A nö­ven­dékek megtapasztalhatták, hogy milyen egyszerű, de különlegesen gyönyörű hanggal rendelkezik a fafuvola, bár a hat lyuk miatt, inkább csak egy­sze­rűbb dallamok játszhatóak rajta. A budapesti Fon-Trade mű­hely­ben tett látogatás során viszont kide­rült, hogy a gyerekek által használt mai fuvolák mennyi apró alkatrészből állnak, ezért briliáns tech­ni­kát igénylő művek is eljátszhatóak rajta, per­sze kellő szorgalom segítségével. A Zeneakadémián, na­gyon színvonalas idegenvezetést kap­tunk sétánkhoz, mely során megismerhettük magát az épületet, a termek hihetetlen a­kusz­tikáját, betekintést nyerhettünk az ott folyó szakmai munkába. A Bartók Kon­­zer­va­tó­ri­um­ban pedig, Romos Zsolt fuvolaművész, tanár tartott nekünk interaktív órát. Beve­zet­te a nö­ven­dékeket az improvizáció világába. Koncerttel zárult az élménnyel teli nap.

Áprilisi „Fuvola műhely” programunkon egy összegzést tartottunk a művészeti korok jellem­ző­iről. Be­le­kóstoltunk korhű táncokba, vetítéssel és a kamara csoportok bemutatkozásával zaj­­lott ez a ren­dez­vény. Részt vettek a bólyi és lánycsóki fuvolatanszak növendékei is, így szé­le­sebb körben tudtuk be­mu­tatni - kis hangszertörténeti, hangszer-karbantartási isme­re­tek­kel fűszerezve - a mára kifejlesztett hang­szer kialakulását, fejlődését. Nagy örömünkre a pá­lyá­zat segítségével a hangszerpark is bővül­he­tett egy omega-fejes fuvolával, mely a kezdő fu­vo­lista gye­re­kek szem­pont­já­ból nagyon fontos és hasz­nos.

Köszönet a pályázatírásban és a pályázat megvalósításában résztvevő kollégák, szülők, támogatók se­gít­­ségét, kiemelten a Schneider Lajos AMI fuvolista növendékei és tanáruk Horváth Ildikó munkáját!2018. július 1., vasárnap

„HANG-SZÍN-JÁTÉK” PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA A SCHNEIDER LAJOS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN (NTP-TFJ-17)A Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete elkötelezett a tehetséggon­do­­zás területén. Ezt bizonyítják az utóbbi években sikeresen megvalósított prog­ra­mok, diákjaink és tanáraink eredményei, a Kiváló Akkreditált Tehetségpont és az Ok­ta­tási Hivatal Bázisintézménye címek el­nye­rése is. Alapító tagjai vagyunk a Mohács Tér­sé­gi Tehetségpontok Munkaközösségének, tehetségnapokat, tehetséggondozó tá­bo­rokat szervezünk, több sikeres pályázati projektet valósítottunk meg. A 2017/18-as tanévben a Nemzeti Tehetség Program két pályázatán is tá­mo­gatást nyertünk.

„A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támo­ga­tá­sa” ka­­te­góriában a HANG-SZÍN-JÁTÉK című pályázatunk 1 100 000 Ft támoga­tás­ban ré­­­sze­sült. E pályázat segítségével tehetségfejlesztő eszközöket, játékokat vá­sá­rol­hat­­tunk, me­lyek között érzékelést, vizualitást, kézügyességet, verbális, kom­mu­ni­káci­ós képes­sé­ge­ket fejlesztő, logikai és mozgásfejlesztő játékok, esz­kö­zök egya­ránt meg­ta­lálhatóak. Így lehetőség nyílik, hogy iskolánkban optimális környezetet, mű­helyt ala­kít­has­sunk ki a tanórán kívüli (tábo­rok, játszóházak, zeneovis foglalkozások, szak­­mai na­pok…) tehetségsegítő, tehetség­gon­do­zó programjainknak, és a művé­sze­tek segít­sé­gé­vel, a komplexitásra építve, fejleszthetjük a gyermekek érzékelési, logi­ka­­i, kom­mu­ni­ká­ciós, vizuális és mozgásos képességeit. Az eszközök között vannak ér­zé­ke­lésfejlesztő játékok (hallás, ritmus, tapintás, szín, forma területén), a rit­mus­hang­szerekkel, hangolt csövekkel, csengettyűkkel, zongoraszőnyeggel létre is hoz­hat­nak új hangzásokat a gyerekek, a hangrögzítők pedig segítik a hangok "gyűj­té­sét", a produkciók visszahallgatását. A vizualitást, kézügyességet fejlesztő játékok, esz­kö­zök is mindenki számára érdekesebbé tehetik a "felfedező" munkát, a mág­ne­ses táblán való játékok, a kivetítés lehetősége hozzájárulnak, hogy ezek ne magá­nyos tevékenységgé váljanak. A hulladék anyagok, fonalak újrahasznosításának mód­ját is kipróbálhatják a gyerekek az újonnan vásárolt szövőkeretek segítségével.

A verbális, kommunikációs képességeket fejlesztő játékok, eszközök nem csak a "drá­má­soknak" elengedhetetlenek, hanem alapvető terület mindenki számára, s ter­mé­szetesen kapcsolódik hozzá a kreativitás, az improvizálás képessége. Több táb­la­já­tékot, társasjátékot, ujj- és kesztyű bábkészletet is beszereztünk a pályázati ke­ret­ből. A mozgásfejlesztő eszközöknek, játékoknak nagy szerepe van abban, hogy a szá­mítógép előtt ülésből kimozdítsuk a gyerekeket, megtanítsuk őket, hogy figyeljék és koordinálják mozgásukat: labdák, ugrókötelek, játszószőnyegek, egyensúly- és moz­gáskoordinációt fejlesztő játékok is beszerzésre kerültek ebből a célból.

Köszönjük a pályázatírásban és a pályázat megvalósításában közreműködő kollégák munkáját!