2020. június 21., vasárnap

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A 2019/20-as tanévben sok nehézséggel kellett megkűzdenünk. Az iskola felújítása, az udvari munkálatok, a koronavírus, mind nehezítették az oktató-nevelő munka, a művészeti alkotó tevékenység folyamatát. Köszönettel tartozunk a diákoknak, szülőknek és az intézmény munkatársainak, hogy ezekben a nehéz időkben is helyt álltak, gyorsan alkalmazkodtak az új kihívásokhoz. Büszkék vagyunk arra, hogy ebben a tanévben is kiemelkedő eredményeket értek el diákjaink és tanáraik a különböző művészeti seregszemléken, pályázatokon. Iskolánk második alkalommal nyerte el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. Számos nagysikerű iskolai rendezvényt sikerült lebonyolítanunk, s növendékeink nagy örömmel szerepeltek a városi, térségi ünnepségek, fesztiválok, megemlékezések programjain. Reméljük, hogy az új tanévet már a szépen felújított iskolában, sokkal jobb körülmények között kezdhetjük el. A kiemelkedő eredményeket elért diákjaink munkáját igazgatói dicsérettel jutalmaztuk, az alábbiakban olvasható a díjazottak névsora. Gratulálunk! A Schneider Lajos AMI közössége nevében jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást kívánok minden diákunknak! Köszönöm kollégáim, munkatársaim, diákjaink és a családok támogatását és munkáját!
Tisztelettel: Vidáné Kresz Beáta – intézményvezető

2020.június 4. Mohács - Megemlékezés

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésen a Schneider Lajos AMI népi ének szakos tanulója, Straub Alíz is szerepelt. Felkészítő tanára: Horváthy Lenke

2020. június 17., szerda

NÉPZENEI TÁBOR

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! Korlátozott számban lehet még jelentkezni népzenei táborunkba, Bárba.  

2020. június 12., péntek

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! A vírushelyzet miatt nem rendezhetjük meg hagyományos módon a tanévzáró ünnepséget. A bizonyítványosztás több helyen és időben zajlik majd június 12-én, pénteken, hogy egyszerre ne legyenek sokan az épületben, a helyiségekben. Az alábbi táblázat mutatja, hogy a főtárgytanárok milyen időpontokban várják a tanulókat. Az igazgatói dicséreteket, ill. a búcsúzó növendékek ajándékát az igazgatói irodában lehet majd átvenni. Testvérek, ill. programütközés esetében, lehetőség van a délután folyamán a táblázattól eltérő időpontban is átvenni a bizonyítványt, mert a pedagógusok végig bent tartózkodnak majd az épületben. Kérjük, hogy aki még nem tette meg, rendezze akkor a beiratkozást is a titkárságon!
Köszönjük a megértést!


  

BÚCSÚZÓ NÖVENDÉKEK HANGVERSENYE A SCHNEIDER LAJOS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN – 2020. május

1977-ben született meg az iskola egyik legkedvesebb, évenként vissza­té­rő rendezvényének, a Bú­csú­zó Hangversenynek a hagyománya, amikor is három érettségiző nö­ven­dék elhatározta, hogy a Zeneiskolától egy ünnepi hangverseny formájában szeretnének el­bú­csúzni. Ez a hagyo­mány azóta is él, s ünnepélyes lezárása az iskolában eltöltött éveknek diá­kok, szülők, pedagó­gu­sok számára egyaránt. Ebben az évben, a veszélyhelyzet miatt sajnos nem kerülhetett sor a hang­­ver­­senyre, pedig növendékeink nagyon készültek erre a jeles alka­lom­ra. Dicséret és kö­szö­net illeti azokat a tanulókat, akik sok éven át fontosnak érezték, hogy sza­bad­idejük egy ré­szét a zenetanulás töltse ki. Kö­szö­net azon búcsúzó diákjainknak, akik kiemelkedő eredmé­nye­ikkel emelték intézményünk szak­mai rangját, példaként szolgáltak az iskola tanuló­kö­zös­sé­gének. Köszönet a pedagó­gu­sok­nak, hogy ennyi éven keresztül tudták motiválni a gyereke­ket, hogy magas szintű szakmai és pe­da­gógiai mun­kájuk eredményeképpen sokszor má­so­dik ott­­ho­nuk­ként tekin­tet­tek is­ko­lánkra ezek a növendékek. Köszönet jár a szülőknek, hogy fon­tos­nak érezték gyer­­mekük művészeti nevelését, támogatták őket álmaik meg­va­ló­su­lásában, s se­gí­tették az intézmény munkáját.
2020-ban a mohácsi Schneider Lajos AMI hangversenytermében a következő tanulók léptek volna fel a Búcsúzó növendékek hangversenyén:
BÍRÓ BETTINA: 6 éve tanul zongorázni Ütő Mária tanárnőnél. Szorgalmas, kedves diákunk, kisgyermekgondozónak készül.
HAJDU DÁNIEL: Hajdu Dániel tíz éve kezdte zenei tanulmányait tuba hangszeren, hamar kide­rült kiemelkedő tehetsége, hiszen több országos és nemzetközi versenyen ért el kimagasló e­red­ményt szólóban, a kamaraegyüttes, és a fúvószenekar tagjaként egyaránt. Az iskola elmúlt i­dő­szakának egyik legeredményesebb tanulója. Tavaly elnyerte a Nemzet Fiatal Tehetsége Ösz­tön­díjat, szerepelt a Pannon Filharmonikusok Mesterek és Tanítványok gálakoncertjén. Né­met­országba készül felvételizni, zenei egyetemre. Főtárgytanára: Hahner Róbert
HEIM DÓRA: Hat évfolyamot végzett iskolánk népi ének tanszakán, Horváthy Lenke tanít­vá­nya­ként. Megyei, regionális, országos, kárpát-medencei népdaléneklési versenyeken ért el ki­e­­mel­kedő eredményeket szólóénekes és csoportos produkciókban egyaránt. A néptánc, a népzene iránti szeretete meghatározza a mindennapjait.
KATÓ MÁTÉ: 10 évvel ezelőtt kezdte zenei tanulmányait trombita hangszeren Hahner Róbert ta­nár úrnál. Több megyei, regionális, és országos versenyen ért el kimagasló eredményt szóló­ban, a kamaraegyüttes és a zenekar tagjaként egyaránt. 2018-ban elnyerte a Nemzet Fiatal Tehet­sége Ösztöndíjat. Ebben az évben szeretne felvételizni Németországba, zenei egye­tem­re.
LEISZTER HENRIETT: 12 éve Sombereken kezdett klarinétozni Hetyei Csabánál és Horváth Ildikónál, majd Mohácson folytatta Szem­ző Erika tanítványaként. 2018-ban a Baranya Megyei Klarinétos es Szaxofonos növen­dé­kek ta­lál­kozóján kiemelt arany minősítést és különdíjat kapott. Továbbtanulni a Pécsi Tudo­mány­e­gye­tem Közgazdaságitudomány karán szeretne.
SIMITY MÁRK: Az iskola elmúlt időszakában egyedülálló módon, 11 évig tanult kiemelkedő és példamutató szorgalommal párhuzamosan két tanszakon is: zongorán és trombitán. Szólóban, kamaraegyüttesekben és a fúvószenekar tag­jaként egyaránt sokat szerepelt, mindig megbízható, elkötelezett diákként. A Budapesti Műszaki Egyetemre készül. Főtárgytanárai: Ho­res­nyi Mónika és Dobos József
SZALAI DOMINIK: 6 éve tanul zongorázni. Munkáját szorgalom, igényesség jellemezték. Föld­rajz­-vízügyi szakirányban szeretne továbbtanulni. Főtárgytanára: Ütő Mária
SZILÁGYI DUSÁN: Babarcon kezdett el zenét tanulni, majd Mohácson folytatta trombita tanul­má­nyait. Több megyei, regionális és országos versenyen ért el kimagasló eredményt. Fel­vé­telt nyert a budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnáziumba. Elnyerte a Nemzet Fia­tal Tehetsége Ösztöndíjat. Tanárai: Dobos József és Hahner Róbert
SZOBOTKA TAMÁS: 6 éve tanul zongorázni. Szorgalmas, zeneszerető diákunk Ütő Mária nö­ven­­déke. Érettségi után villamosmérnöknek készül.
TURCSÁNYI MÁRK: Tíz évvel ezelőtt kezdte zenei tanulmányait trombita hang­sze­­ren. A zeneiskolás évek után is szeretne muzsikálni. Több zenekarnak is tagja, ahol elő­sze­re­tettel játszik népzenét, ezen belül kedvence a délszláv zene. Főtárgytanára: Hahner Róbert

2020. június 4., csütörtök

RÉGI NÖVENDÉKEINK BEIRATKOZÁSA A 2020/21-es TANÉVRE

Tisztelt Szülők!

Azon diákjaink számára, akik a 2020/21-es tanévben is folytatni kívánják művészeti iskolai tanulmányaikat, kérjük a kedves szülőket, hogy június 15-ig, munkanapokon 9.00-18.00 óra között az iskola titkárságán töltsék ki a beiratkozási lapokat. Köszönjük!

MEGHíVÓ