2022. október 9., vasárnap

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

 

 SOLO-TUTTI” - SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

MŰVÉSZETI NEVELÉSSEL (NTP-INNOV-21-0138) 

Pályázati Program megvalósulása a mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában

 

A Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete elkötelezett a tehetséggondozás terü­le­­tén. Ezt bizonyítják az utóbbi években sikeresen megvalósított programok, diákjaink és taná­ra­­ink eredményei, a Kiváló Akkreditált Tehetségpont és az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cí­­mek elnyerése is. Alapító tagjai vagyunk a Mohács Térségi Tehetségpontok Mun­ka­kö­zös­sé­gé­­­nek, tehetségnapokat, tehetséggondozó táborokat, szakmai napokat szervezünk, több sikeres pá­­­­lyázati projektet valósítottunk meg.

A 2021/22-es tanévben a Nemzet Tehetség Program keretein belül a „SOLO-TUTTI” elne­vezé­sű pályázati projektet sikerült megva­ló­sí­ta­ni.

A Solo-Tutti cím is érzékelteti, hogy zenei témájú, e­gyé­ni, kis- és nagycsoportos műhely­fog­lal­kozásokat bonyolítottunk le, komplex megközelítésben. A foglakozások során vál­tozatos mód­szerekkel igyekeztünk a növendékek különböző képességeit fejleszteni, meg­ta­ní­tani nekik a színpadi „létezés” alapjait, a színpadi- és énektechnikák változatos mód­jait. A kreatív megkö­ze­lí­tés, a tanári és művészi példaképek bevonása újszerű motivációt je­len­tett az ifjú tehetségek szá­mára, melyre tanórai körülmények között nincs lehetőség. A cso­portos foglalkozások, me­lyek kis és teljes résztvevői csapatot is érintettek, megtanították a gye­rekeket a másik elfo­ga­dá­sá­ra, toleranciára, empátiára és a koncentráció fejlesztésére. A kie­gé­­szítő, lazító program a részt­vevő gyerekek és a kísérő szülők színház- és múzeumlátogatása volt, mely alkalmat terem­tett a tanulók feltöl­tő­dé­sére és a közösség összekovácsolódására.

A program alapja egy 60 órás műhelyfoglalkozás sorozat volt, mely 2022 januárjában indult. A mű­­helymunkákat Filákovityné Verőci Alexandra, az iskola magánének-tanára és kórusvezetője i­rá­nyította, és két mentor segítette.

Tarlós Ferenc mentorunkat iskolánk egykori növendékeként ismertük meg, aki már kisgyer­mek­­­korától élénk érdeklődést mutatott a színház, az éneklés, az előadóművészet irányába. Ta­nul­­­má­nyait Majson kezdte, szülőfalujában, ezután Pécsett a Nagy Lajos Gimnáziumban érett­sé­­gi­zett, majd a Kaposvári Egyetem Pedagógiai szakán, gyógypedagógia-logopédus szakon dip­­lo­mázott. Gyermekszínészként folyamatosan játszott a Pécsi Nemzeti Színházban, majd több he­lyen is képezte magát énekesként. Tánctudását is folyamatosan fejlesztette. Jelenleg Bu­­da­pes­ten él, a Pesti Broadway stúdió hallgatója és több budapesti színházi darabban vesz részt.

Ha­raszti Elvira vendégművész, Feri partnereként elfogadta a felkérésünket egy közös munkára. El­­vi­ra a Széchenyi István egyetem klasszikus ének szakán végzett, és a Pesti Broadway Stúdió ta­nulója jelenleg is.

Mindketten nagy motivációs erővel bíró művészek, több területen is sok új információt és isme­re­­tet adtak át az programban részt vevő növendékeknek.

A program részeként egy kiránduláson vettünk részt, mely során meglátogattuk a budapesti Ba­­jor Gizi színészmúzeumot és megnéztük a József Attila Színház Macskafogó c. előadását mely­­ben Tarlós Ferencet is láthattuk.

A programot egy gálaműsor bemutatásával zártuk jún.9-én „Miért félnénk, miért élnénk ha nem egy álomért” címmel. A hatalmas érdeklődésre és sikerre való tekintettel a gálaműsort szep­tem­­ber 1-jén megismételtük szabadtéri formában.

Ha­talmas tudással, tapasztalattal és sok-sok élményekkel lettünk gazdagabbak a pályázati prog­ram keretében.

A pályázati program állomásai:

2022.01.08-tól 2022.06.08. műhelymunkák 60 órában egyéni, kis és nagycsoportos formában

2022.02.18.Tanulmányi kirándulás Budapest (Bajor Gizi Színészmúzeum, József Attila Szín­ház)

2022.06.09. gálaműsor  „Miért félnénk, miért élnénk ha nem egy álomért” címmel

2022.06.14. élménybeszámoló projektzárás

Köszönet a pályázatírásban és a pályázat megvalósításában résztvevő kollégák, mentorok, tanít­vá­­nyok, szülők, támogatók segítségéért!

  

                                                     

 

Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése