2018. július 26., csütörtök

„A CSONTSÍPTÓL AZ ARANYFUVOLÁIG” PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA A SCHNEIDER LAJOS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FUVOLA TANSZAKÁN (NTP-MŰV-17)

A Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete elkötelezett a tehetséggon­do­­zás te­rü­letén. Ezt bizonyítják az utóbbi években sikeresen megvalósított prog­ra­mok, diákjaink és ta­náraink ered­mé­nye­i, a Kiváló Akkreditált Tehetségpont és az Ok­ta­tási Hivatal Bá­zis­in­téz­mé­nye címek el­nye­rése is. Ala­pí­tó tagjai vagyunk a Mohács Tér­­sé­­gi Tehetségpontok Munka­kö­zösségének, tehet­ség­napokat, te­het­séggondozó tá­­bo­­rokat szervezünk, több sikeres pályá­za­ti projektet valósítottunk meg. A 2017/18-as tanévben a Nemzeti Tehetség Program két pá­lyá­zatán is tá­mo­gatást nyertünk.


A Nemzeti Tehetség Program (NTP-MŰV-17) pályá­za­tán, „A csontsíptól az arany fuvoláig” címmel, 850 000 Ft-ot nyert a Schneider Lajos AMI fuvola tanszaka, mely­nek segít­sé­gével a 2017/18-as tanévben egy igen gaz­dag és tar­tal­mas programsorozatot tudtunk megvalósítani. A pályázati pro­jekt egy há­rom­napos táborral indult, 2017 augusztusának végén. Élményekben gazdag, szép na­po­kat töl­tött együtt a tizenhat növendék, és tanáruk Horváth Ildikó. A tanév során a szoros időbe­osz­tás és az egyéni oktatás sajátosságai miatt, kevés idő marad arra, hogy megismerjék egy­mást a tan­szak diákjai, s közösséggé kovácsolódjanak. Ezzel a pályázattal a szakmai felada­to­kon felül, kitűnő le­he­tőség nyílt erre is. A Duna Panzió gyönyörű mediterrán udvara, a házi­gaz­dák vendégszeretete, éj­sza­kánként pedig a kényelmes szobák nyújtottak lehetőséget a pi­he­nésre. A Bajor Söröző figyelmes és gyors kiszolgálása segítette az ízletes ebéd elfogyasz­tá­sát. A város uszodájában frissült fel a csapat, a­hol az ott dolgozók támogatását is élvezték, majd Linder Ildikó, sportedző, vízi zumbája tette felejt­he­tetlenné a délutánt. A tábor, záró­nap­ján Czepf József fuvolatanár kolléga, a hangszer felépítésének rej­tel­meibe kalauzolta a nö­ven­dékeket. Először láthattak a gyerekek, billentyűk nélküli, „meztelen”- fu­vo­lát, amit a fog­lalkozás végén össze is szereltek.

A pályázati összegből egy budapesti, csákvári ta­nul­má­nyi kiránduláson is részt vettünk. Csák­vá­ron Bán György furulyakészítő mesternél jártunk, a­ki egy "fa­da­rabból” varázsolt nekünk hatlyukú kis­fu­volát. A nö­ven­dékek megtapasztalhatták, hogy milyen egyszerű, de különlegesen gyönyörű hanggal rendelkezik a fafuvola, bár a hat lyuk miatt, inkább csak egy­sze­rűbb dallamok játszhatóak rajta. A budapesti Fon-Trade mű­hely­ben tett látogatás során viszont kide­rült, hogy a gyerekek által használt mai fuvolák mennyi apró alkatrészből állnak, ezért briliáns tech­ni­kát igénylő művek is eljátszhatóak rajta, per­sze kellő szorgalom segítségével. A Zeneakadémián, na­gyon színvonalas idegenvezetést kap­tunk sétánkhoz, mely során megismerhettük magát az épületet, a termek hihetetlen a­kusz­tikáját, betekintést nyerhettünk az ott folyó szakmai munkába. A Bartók Kon­­zer­va­tó­ri­um­ban pedig, Romos Zsolt fuvolaművész, tanár tartott nekünk interaktív órát. Beve­zet­te a nö­ven­dékeket az improvizáció világába. Koncerttel zárult az élménnyel teli nap.

Áprilisi „Fuvola műhely” programunkon egy összegzést tartottunk a művészeti korok jellem­ző­iről. Be­le­kóstoltunk korhű táncokba, vetítéssel és a kamara csoportok bemutatkozásával zaj­­lott ez a ren­dez­vény. Részt vettek a bólyi és lánycsóki fuvolatanszak növendékei is, így szé­le­sebb körben tudtuk be­mu­tatni - kis hangszertörténeti, hangszer-karbantartási isme­re­tek­kel fűszerezve - a mára kifejlesztett hang­szer kialakulását, fejlődését. Nagy örömünkre a pá­lyá­zat segítségével a hangszerpark is bővül­he­tett egy omega-fejes fuvolával, mely a kezdő fu­vo­lista gye­re­kek szem­pont­já­ból nagyon fontos és hasz­nos.

Köszönet a pályázatírásban és a pályázat megvalósításában résztvevő kollégák, szülők, támogatók se­gít­­ségét, kiemelten a Schneider Lajos AMI fuvolista növendékei és tanáruk Horváth Ildikó munkáját!Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése