2018. július 1., vasárnap

„HANG-SZÍN-JÁTÉK” PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA A SCHNEIDER LAJOS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN (NTP-TFJ-17)A Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete elkötelezett a tehetséggon­do­­zás területén. Ezt bizonyítják az utóbbi években sikeresen megvalósított prog­ra­mok, diákjaink és tanáraink eredményei, a Kiváló Akkreditált Tehetségpont és az Ok­ta­tási Hivatal Bázisintézménye címek el­nye­rése is. Alapító tagjai vagyunk a Mohács Tér­sé­gi Tehetségpontok Munkaközösségének, tehetségnapokat, tehetséggondozó tá­bo­rokat szervezünk, több sikeres pályázati projektet valósítottunk meg. A 2017/18-as tanévben a Nemzeti Tehetség Program két pályázatán is tá­mo­gatást nyertünk.

„A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támo­ga­tá­sa” ka­­te­góriában a HANG-SZÍN-JÁTÉK című pályázatunk 1 100 000 Ft támoga­tás­ban ré­­­sze­sült. E pályázat segítségével tehetségfejlesztő eszközöket, játékokat vá­sá­rol­hat­­tunk, me­lyek között érzékelést, vizualitást, kézügyességet, verbális, kom­mu­ni­káci­ós képes­sé­ge­ket fejlesztő, logikai és mozgásfejlesztő játékok, esz­kö­zök egya­ránt meg­ta­lálhatóak. Így lehetőség nyílik, hogy iskolánkban optimális környezetet, mű­helyt ala­kít­has­sunk ki a tanórán kívüli (tábo­rok, játszóházak, zeneovis foglalkozások, szak­­mai na­pok…) tehetségsegítő, tehetség­gon­do­zó programjainknak, és a művé­sze­tek segít­sé­gé­vel, a komplexitásra építve, fejleszthetjük a gyermekek érzékelési, logi­ka­­i, kom­mu­ni­ká­ciós, vizuális és mozgásos képességeit. Az eszközök között vannak ér­zé­ke­lésfejlesztő játékok (hallás, ritmus, tapintás, szín, forma területén), a rit­mus­hang­szerekkel, hangolt csövekkel, csengettyűkkel, zongoraszőnyeggel létre is hoz­hat­nak új hangzásokat a gyerekek, a hangrögzítők pedig segítik a hangok "gyűj­té­sét", a produkciók visszahallgatását. A vizualitást, kézügyességet fejlesztő játékok, esz­kö­zök is mindenki számára érdekesebbé tehetik a "felfedező" munkát, a mág­ne­ses táblán való játékok, a kivetítés lehetősége hozzájárulnak, hogy ezek ne magá­nyos tevékenységgé váljanak. A hulladék anyagok, fonalak újrahasznosításának mód­ját is kipróbálhatják a gyerekek az újonnan vásárolt szövőkeretek segítségével.

A verbális, kommunikációs képességeket fejlesztő játékok, eszközök nem csak a "drá­má­soknak" elengedhetetlenek, hanem alapvető terület mindenki számára, s ter­mé­szetesen kapcsolódik hozzá a kreativitás, az improvizálás képessége. Több táb­la­já­tékot, társasjátékot, ujj- és kesztyű bábkészletet is beszereztünk a pályázati ke­ret­ből. A mozgásfejlesztő eszközöknek, játékoknak nagy szerepe van abban, hogy a szá­mítógép előtt ülésből kimozdítsuk a gyerekeket, megtanítsuk őket, hogy figyeljék és koordinálják mozgásukat: labdák, ugrókötelek, játszószőnyegek, egyensúly- és moz­gáskoordinációt fejlesztő játékok is beszerzésre kerültek ebből a célból.

Köszönjük a pályázatírásban és a pályázat megvalósításában közreműködő kollégák munkáját!
Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése