2023. március 23., csütörtök

Felfedezésre vár...! (Kémcsövek és hangjegyek)

 A mohácsi Schneider Lajos AMI –ban folytatódik a "Művészet a természetben, természet a mű­vé­szetben" nyertes pályázat (NTP-INNOV-22) megvalósítása. A legutóbbi mű­hely­fog­lal­kozásokat Fükéné Walter Mária fizika-kémia szakos tanárnő, a Pécsi Művészeti Gimnázium egy­kori igazgatója tartotta: Felfedezésre vár...! (Kémcsövek és hangjegyek) címmel.

Kö­szön­jük Marika néninek, hogy segítségével a gyermekek érdekes felfedezések, megfi­gye­lé­sek része­se­i lehettek, hogy megint új „ablakok” és „hidak” nyílhattak” mindannyiunkban!

A taní­tás/tanulás folyamatában felfedezések egész sora áll rendelkezésre. A pályázati projekt ál­­­tal hozzásegítjük a tanulókat, hogy ők maguk cso­dálkozhassanak rá a sokszor távolinak tűnő te­­rületek közötti összefüggésekre, s kreatív mó­don alkossanak. Az összefüggések feltárása, azt a kimeríthetetlen gazdagságot eredményezi, a­mely vonzóvá teheti az inkább művészeti, ill. hu­mán érdeklődésű gyerekek számára gyakran ri­asztóan ható természettudomány tanulását, és a­­melynek nyomán például a kémia, a fizika em­berközelivé válik. A pályázati program során ke­­­ressük a kapcsolódási pontokat az irodalom, a zene, a népművészet, a képzőművészet és a ter­­mészet, a természettudományok között. A szem­léletformáló foglalkozások során lehetőség nyí­­lik megoldani olyan rendhagyó feladatokat, mely­re iskolai keretek között nincs idő, ill. le­he­­tőség. A program újszerű eszközökkel, fela­da­tok­kal próbálja felkelteni a tanulók ér­dek­lő­dé­sét, a kapcsolódási pontok hangsúlyozásával. A tan­tárgyakon belüli és tantárgyak közötti kon­cen­­t­ráció kiaknázása, fontos lehetőség a mű­vé­szet­oktatásban is.
Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése